Вступити в ІГЖВ

Регламент Інституту

ТИМЧАСОВИЙ РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ ІНСТИТУТУ

Загальні положення

1. Метою діяльності Інституту є створення незаідеологізованої методології і науково обгрунтованої міждисциплінарної концепції виникнення й розвитку Всесвіту і життя (далі – «Проблема»).

2. Методичною основою роботи інституту є різнобічний науковий аналіз фундаментальних і похідних уявлень, концепцій, теорій і сакраментальних фактів по Проблемі, які панують у світовій науці.

3. Різнобічний науковий аналіз складає основу наукової роботи Інституту і виконується у три етапи. Спершу отримується наукова інформація відповідно до спеціалізації конкретного підрозділу інституту. Отримана інформація узагальнюється в Аналітичному рефераті (далі – АР) і через Наукову частину надсилається для співставного аналізу (далі - СА) всім іншим підрозділам Інституту. В місячний термін підрозділи мають дати обгрунтування відповідності або невідповідності даних, наведених в АР відносно своїх напрямків. Отриманий матеріал (АР та СА) виноситься на обговорення розширеної вченої ради з участю всього колективу членів Інституту. Вчена Рада має вирішити 2 питання:

  • 1. Чи може бути прийнята робота, чи вона потребує доробки.

  • 2. Чи можна її рекомендувати до друку.

4. Роботи, виконані по індивідуальним планам, або у порядку власної ініціативи подаються до Наукової частини як звіти і мають супроводжуватись 2 рецензіями.

5. Рецензентами, за призначенням Наукової частини, для робіт виконаних співробітниками без наукого ступеню мають бути дипломовані науковці, для робіт, виконаних кандидатами і докторами наук мають бути доктори наук з числа співробітників Інституту, або від зовнішніх інституцій.

Роботи, подані від імені зовнішніх респондентів, розглядаються відповідно п.4 та 5 Регламенту.

6. Незалежно від змісту рецензії і вердикту Рецензента до роботи обов’язково додається авторська «Відповідь рецензенту». Тільки за умови рецензії і відповіді робота автоматично вважається прорецензованою і може подаватись до друку з візою наукової частини або Директора Інституту, скріплені печаткою Інституту. В окремих випадках, коли дирекція накладає вето на публікування роботи, автор має право подалати вето двома способами – 1)подати роботу не від імені інституту, а від свого або сторонньої організації; 2) подати роботу на розгляд Вченої Ради, або її розширеного складу, в тому числі залучивши комісію з етики, а також залучивши рецензентів з інших установ.

7. Структура інституту складається з відділів, в які можуть входити підрозділи – «лабораторії». Очолювати відділи і підрозділи мають професійні науковці – доктори і кандидати наук, а також недипломовані науковці. В останньому випадку, якщо підрозділ формується з ініціативи недипломованого науковця, він затверджується на посаді Директором інституту на підставі рекомендації Вченої Ради. У випадках, коли недипломований науковець очолює штатний підрозділ Інституту, він зараховується Директором Інституту на підставі рекомендації Вченої Ради, як «виконнуючий обов’язки”.

8. Кожний підрозділ Інституту, що створюється за ініціативою дипломованого науковця, очолюється ним же і зараховується без конкурсу за рекомендацією Вченої Ради. Існуючий підрозділ, що увійшов у структуру інституту з ініціативи адміністрації очолюється дипломованим науковцем, що пройшов по конкурсу.

9. Вчена Рада очолюється відомим науковцем – доктором або професором. За його відсутності - Замісником директора по науковій частині. Вчена Рада складається з провідних науковців – докторів наук, а також докторів і кандидатів наук, що очолюють структурні підрозділи Інституту та виконавчого директора Інституту.

10. Робота Інституту спирається на систему річних планів – індивідуальних та планів підрозділів. Плани рецензуються відповідно п.5 Регламенту, заслуховуються і приймаються на вченій Раді, затверджуються Директором

Кожний план має складатись з таких позицій:

1. Назви підрозділу

2 Прізвища та ім*я, по-батькові виконавця,

3 Ідентифікаційного коду

4 № паспорту

5 Поштової адреси, телефонів, факсу і електронної пошти

6 Назви роботи (теми)

7 Мети

8 Основних питань, обраних для розробки

9 Термінів виконання і календарних планів у щоквартальному вимірі

10 Опису стану питання з літературними посиланнями11Короткому викладі - що має бути зроблене і які очікуються результати

11. Для забезпечення кваліфікованими кадрами тимчасово, до сертифікації права інституту на підготовку науковців, при Інституті засновується приват-аспірантура і приват-докторантура як система заохочення і підтримки молодих співробітників для вступу в аспірантуру і докторантуру сертифікованих наукових закладів.

Права і обов’язки

12. Голова правління, або президент громадської організації ІГЖіВ у внутрішньому виробничому спілкуванні, з метою наближення роботи до стандартів наукових установ, за винятком документів, що надсилаються урядовим, фінансовим та іншим організаціям скріплюваним печаткою, іменується директором, а замісники голови правління – замісниками директора

13. Права і обов’язки голови – директора і, за його відсутності – замісника голови-замісника директора відповідають ст.. 4.11- 4,14 Статуту, за якими вся повнота влади у громадській організації належить Правлінню і його голові. Голова - президент має виключне право представляти Інститут в державних, громадських і господарчих організаціях Києва, України і за кордоном.

14. Для здійснення своїх управлінських функцій Президент має на збереженні всі установчі і реєстраційні документи на Громадську організацію, банківські реквізити і печатку установи. Відповідно до особливих умов роботи закладу Голова може під власну відповідальність довіряти виконавчому персоналу і замісникам документацію і печатку під розписку у журналі руху установчих реквізитів. Печаткою може скріплюватись лише підпис Президента головного бухгалтера. Інше використання печатки є порушенням Закону і внутрішнього розпорядку.

15. Здійснення управлінських функцій Президентом (директором) втілюється через організацію роботи Правління , видання вказівок, розпоряджень і наказів ЗАМІСНИКУ З НАУКОВОЇ РОБОТИ, Виконавчому директору , його заміснику, науковому секретарю або науковим чи технічним співробітникам інституту.

16. Контроль виконання службових обов’язків, керівних ініціатив Президента, вказівок, розпоряджень і наказів виконується Виконавчим директором або прямими запитами директора (Президента)і його замісника до виконавців, скликанням засідань Правління для звітних доповідей виконавців або вимогою представлення ними письмових звітів.

17 Обов’язок Президента – розбудова і доведення громадської організації Інституту до рівня і авторитету повноцінної наукової установи, додержання Статуту та рішень Правління і Зборів, забезпечення дієвості адміністративної структури Інституту, налагодження виконавської дисципліни керівних і рядових членів Інституту, науковий і адміністративний контроль вихідної кореспонденції, всіх ділових паперів.

18. Президент (директор) підтримує ініціативу членів інституту, замісників і Виконавчого директора на засадах обопільного інформування і надання усних або письмових дозволів та затверджень від імені Правління. Президент підписує і затверджує всі форми угод наукового, господарського і громадянського, а також наукові плани і звіти, персональні сертифікати та іншу кореспонденцію яка виходить від імені Правління.

19. Президент і всі керівні і не керівні співробітники інституту не мають права і мусять забороняти вести від імені інституту політичну діяльність, вести відповідну проповідницьку роботу, насаджувати ритуали, закликати або примушувати людей до суспільних акцій. Громадська організація (Інститут) є науковою установою, що функціонує поза політикою і поза релігіями, але може співробітничати з ними.

Політична, проповідницька діяльність членів Інституту, яку вони вели або ведуть від власного імені в межах зареєстрованих в Україні церков не забороняється і не підлягає ніякому контролю з боку адміністрації Інституту.

20. Голова разом з Правлінням керує і втілює кадрову політику Інституту через Виконавчого директора, який відповідно функціям Відділу кадрів, оформлює прийняття, ведення особових справ і оформлення звільнення співробітників і членів громадського об’єднання ІГЖВ. Кадрові зміни не затверджені головою є не дійсними і виконанню не підлягають.

21. ЗАМІСНИК ГЛОВИ ПРАВЛІННЯ (ЗАМДИРЕКТОРА ПО НАУКОВІЙ ЧАСТИНІ)

Має всі обов’язки відповідні п.п.12- 20 за відсутності Голови правління в Києві, або тимчасовій його непрацездатності, які він переймає за окремим наказом Голови, або у форс-мажорних обставинах. За присутності Президента Замісник голови правління виконує свої обов’язки в межах п.п. 12-20 як безпосередній виконавець. Наказів і розпоряджень Голови.

22. ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

Виконавчий директор відповідно до назви посади є безпосереднім виконувачем наказів і розпоряджень Голови правління, а при його відсутності – Замісника Голови.

23. Виконавчий директор може без довіреності втілювати господарчі і суспільні стосунки Інституту з іншими організаціями, укладати угоди, домовленості, відбиваючи їх в документах за підписом Голови правління, при необхідності – двома підписами, своєю і Голови правління.

24. Виконавчий директор на правах відділу кадрів приймає, заводить особисті справи або за рішенням правління звільнює співробітників інституту.

25. Виконавчий директор може тимчасово виконувати обов’язки бухгалтера Інституту. В цьому випадку його підпис на фінансових документах має скріплюватись підписом Голови і печаткою Інституту.

26. Виконавчий директор працює поєднуючи власну організаційну і господарську ініціативу з прямим виконанням доручень Голови правління, шляхом постійного інформування Голови Правління про виконану роботу

27. Виконавчий директор не може представляти науковий імідж, або наукове представництво Інституту перед сторонніми організаціями оскільки не є членом Правління, за виключенням отримання на це права особисто від Голови правління.

28. Виконавчий директор звітує перед Правлінням і Президентом у письмовій або особистій формі, а по дрібних повсякденних питаннях через електронну пошту та телефоном.

29 ЗАМІСНИК ВИКОНАВЧОГО ДИРЕКТОРА

Виконує повний обсяг робіт і обов’язків Виконавчого директора за відсутністю його в Києві, або при тимчасовій непрацездатності, а у присутності Виконавчого директора є його помічником по всіх питаннях крім фінансових.

30. ВЧЕНИЙ СЕКРЕТАР ІНСТИТУТУ.

Призначається Президентом і працює під його безпосереднім керівництвом.

31.Вчений секретар приймає і реєструє наукові звіти і надбань членів інституту, всю внутрішню і зовнішню кореспонденцію, що надходить до інституту на паперових носіях, електронною поштою і телефоном. Складає порядок денний чергових наукових семінарів і конференцій, забезпечує їх проведення. Забезпечує їх кворум та технічне облаштування. При виникненні необхідності запросити на семінар сторонніх осіб узгоджує це питання як з Президентом, так і з його замісником по науковій роботі. Вчений секретар є охоронцем авторських прав науковців Інституту і забезпечує їх неразголос.

32. Вчений секретар складає, редагує і надсилає або пересилає службову інформацію, розпорядження і накази Правління та Виконавчого директора адресатам внутрішньої і зовнішньої резиденції, реєструючи її в журналі і складаючи її в копіях в окремих папках.
Матеріали щомісячних наукових семінарів надсилаються засновникам Інституту, що працюють за межами Києва і України, електронною поштою або факсом, чи звичайною поштою на паперових носіях.

33. Вчений секретар є помічником Голови правління в усіх напрямках його роботи за цим регламентом.

34.КЕРІВНИК НАУКОВОГО ПІДРОЗДІЛУ.

Формує науковий напрям підрозділу і оформлює його у вигляді плану наукової тематики ( п. 10 регламенту), затверджує на Вченій Раді, підбирає виконавців і вводить їх до складу членів інституту (п.20 регламенту). Виконавці – не члени Інституту мають авторські права на рівні членів Інституту. Члени Інституту можуть вести наукову роботу, або залишатися на рівні слухачів. Таким чином вони складаються з двох контингентів – «науковий співробітник» та «слухач». В усіх наукових аспектах слухачі мають тільки дорадчий голос.

ЧЛЕНИ ІНСТИТУТУ МАЮТЬ ПРАВА:

35. Приймати особисту участь в усіх суспільних і організаційних заходах Правління, в т.ч. в проведенні перевиборчої компанії керівних органів Інституту ( з правом вирішального голосу за статутом). Члени Інституту складаються з двох категорій – наукових працівників, що розробляють певну наукову тему і з слухачів, які на семінарах і наукових засіданнях мають право лише дорадчого голосу.

36. Оскаржувати дії Адміністрації або окремих членів Правління або інших членів Інституту перед керівництвом Інституту або його підрозділів, подаючи відповідні позови у письмовій формі.

37. Засновувати підрозділи або індивідуальні напрями роботи в межах засад, що дозволені Інституту Урядом України і відбиті в Статуті, Концепції і цьому Регламенті.

38. Залучати до співпраці інших осіб, громадян і негромадян України.

39. Вести апологетичну пропаганду наукових надбань інституту, або обираючи собі інші напрями, легалізувати їх через наукову частину поданням рефератів на 1 сторінку тексту довільної форми але із стандартним заголовком «Реферат на тему (назва), (п.і.б. автора)»

40. Бути ініціатором заходів та акцій, що не суперечать Статуту інституту.

41. ЧЛЕНИ ІНСТИТУТУ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

1. Виконувати уставні та регламентні положення інституту

2. Чемно ставитись до інших членів Інституту.

3. Приймати участь у зібраннях та інших акціях Інституту

4. Вчасно сплачувати членські внески особам, виділених для цього Дирекцією Інституту, та виконувати її вказівки і розпорядження.

5. Вести наукову роботу або належати до категорії слухачів і вести просвітницьку діяльність..

48. ГОСПОДАРЧА РОБОТА І БУХГАЛТЕРІЯ

Ведення господарської роботи і бухгалтерського обліку виконується особами, призначеними Президентом і контролюється Ревізійною комісією ІГЖіВ.

1. Отримання членських та одноразових благодійних внесків

2. Члени інституту щомісяця сплачують членські внески за порядком встановленим бухгалтером Інституту. Розмір членського внеску становить 1% від місячних доходів члена інституту.

3. Відвідання щомісячних семінарів Інституту для членів Інституту, запрошених осіб, для студентів і учнів є безкоштовним. Інші відвідувачі допускаються до семінару за умови сплати разового благодійного внеску у розмірі 100 гр за одне відвідання. Особи, які за складом своєї діяльності конкурують з Інститутом, до участі в семінарі беззастережно не допускаються.


Стежите за нами у Фейсбук

Статистика сайта